Klacht indienen

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan een van onze centra zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u niet of niet helemaal tevreden bent dan horen wij dit graag. Hieronder wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtenbehandeling plaatsvindt, bij wie u de klacht kunt neerleggen en wat u daarvan kunt verwachten. Meer informatie over de klachtenbehandeling binnen DC Klinieken leest u in ons klachtenreglement.

Wat doe ik met mijn klacht die gaat over bejegening, of die medisch inhoudelijk is?

Stap 1 – bespreek de klacht met degene over wiens behandeling of bejegening u niet tevreden bent

Dit is de wat ons betreft de eerste stap. Neem via het telefoonnummer van de locatie contact op met degene over wiens behandeling of bejegening u niet tevreden bent. Dit kan de behandelend specialist zijn, maar het kan ook om een medewerker gaan. Vertel aan die persoon waarom of over welke behandeling u niet tevreden bent. Breng voor u zelf in kaart wat het belangrijkste onderdeel van uw klacht is (gaat uw klacht bijvoorbeeld over de behandeling zelf, over de bejegening of over de gang van zaken in het algemeen). Door deze voorbereiding kunt u duidelijk vertellen waar u niet tevreden over bent. Geef aan degene over wie u een klacht hebt ook de mogelijkheid tot uitleg, of om zich te verontschuldigen. Vaak kan hierdoor tegemoet worden gekomen aan uw onvrede.

Als deze eerste stap onvoldoende tegemoet komt aan uw klacht, dan is de volgende mogelijkheid:

Stap 2 –  de klachtenfunctionaris

DC Klinieken kent een klachtenfunctionaris, een intermediair tussen cliënt en diegene over wie de klacht gaat. U kunt uw klacht telefonisch doorgeven en toelichten of per mail naar de klachtenfunctionaris versturen. U kunt met de klachtenfunctionaris bespreken wat er volgens u moet gebeuren om tegemoet te komen aan uw klacht. De klachtenfunctionaris zal naar u toe reageren of zij van mening is dat wat u wilt ook haalbaar of reëel is. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris uw klacht met degene over wie u een klacht hebt. De klachtenfunctionaris gaat na welke mogelijkheden er zijn om aan uw klacht tegemoet te komen en koppelt dit aan u terug.

Klachtenformulier

  • Gegevens patiënt

  • Indien u niet zelf de klager bent, klacht is ingediend door:

  • Bezochte locatie

  • Selecteer svp de locatie waarop de klacht betrekking heeft.
  • Omschrijving van de klacht

  • Tips voor het schrijven van uw klacht: 1. Omschrijving klacht a. Beschrijf in het kort de feitelijke gebeurtenis met datum, plaats en naam van de persoon/afdeling die hierbij betrokken is geweest. 2. Vervolgens geeft u aan waarover u niet tevreden bent en/of wat u hiermee wilt bereiken en/of waarover u een uitspraak van de Directie wenst.

———————————————————————————————————————–

De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Telefoonnummer: 088 0100 999
E-mail: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl

Wilt u een brief sturen, dan kan dat naar:

DC Klinieken
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1008
2250 VB Voorschoten
(postzegel niet nodig)

Stap 3 – behandeling door de klachtencommissie

Als ondanks de bemiddeling door de klachtenfunctionaris aan uw klacht volgens u onvoldoende is tegemoet gekomen, dan kunt u de klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie DC Klinieken. De klachtencommissie werkt volgens een reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden zorgvuldig zijn vastgelegd. Een klacht bij de klachtencommissie moet schriftelijk worden ingediend. De klacht vermeldt naam, adres en telefoonnummer van de klager. Verder wordt een duidelijke omschrijving gegeven van de klacht, met vermelding van de naam van degene tegen wie de klacht is gericht.

Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, vindt er een vooronderzoek plaats waarbij degene die het betreft schriftelijk om een reactie wordt gevraagd. Met ‘ontvankelijk’ wordt bedoeld dat de klachtencommissie van oordeel is dat deze bij haar ingediende klacht bij de juiste instantie is ingediend en in aanmerking komt voor behandeling. Daarna vindt er tijdens een hoorzitting een mondelinge behandeling van de klacht plaats. Voor deze hoorzitting worden beide partijen uitgenodigd en krijgen beide partijen de gelegenheid tot het geven van een reactie. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter. De klachtencommissie zal een schriftelijk oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en kan aanbevelingen doen aan DC Klinieken.

De klachtencommissie geeft geen oordeel over klachten die betrekking hebben op het eindresultaat van de behandeling en de civielrechtelijke aansprakelijkheid, zal zelf geen schadevergoeding toekennen en zal ook geen uitspraken of aanbevelingen doen die op enigerlei wijze betrekking hebben op een schadevergoeding.

U kunt tegelijkertijd een klacht laten behandelen door de klachtencommissie en door een externe instantie.

De klachtencommissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Dhr. P. van Dongen, voormalig directeur Regionaal Patiënten en Consumenten Platform ZHN
  • Leden: Mw. F. Rosier – de Nes, juriste; Dhr. T.J. Tang, MDL-arts
  • Adviseur: klachtenfunctionaris DC Klinieken

Wilt u een klacht indienen bij de klachtencommissie, dan kan u uw klachtbrief sturen naar:

DC Klinieken
T.a.v. Secretaris klachtencommissie
Louis Armstrongweg 28
1311 RK Almere

De klachtenfunctionaris is tevens de secretaris klachtencommissie. Als secretaris ontvangt hij of zij uw klachten en legt deze ter behandeling voor aan de klachtencommissie.

Wat doe ik met mijn klacht die gaat over een factuur?

Als u een klacht heeft over een factuur die u van ons heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de afdeling facturatie & inning van DC Klinieken. Te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Externe instanties voor klachten

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunt u terecht voor informatie en advies. Telefoonnummer: 088 – 120 50 20.

U kunt zich ook wenden tot het Tuchtcollege Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de rechter. Meer informatie daarover vindt u op de website van www.rijksoverheid.nl en via telefoonnummer 1400.