Corporate governance

Goed bestuur is essentieel voor goede zorg. Goed bestuur betekent dat bestuurders door hun wijze van besturen goede en veilige zorg garanderen. Zo dient er onder andere adequaat gestuurd te worden op organisatorische zaken en zorguitkomsten, dienen alle personele en materiële faciliteiten bij te dragen aan veilige en goede zorg en dient er een veilige en lerende werkomgeving te zijn.

 

Binnen DC Klinieken conformeert het bestuur zich aan de zorgbrede governance code van ZKN. Deze is van toepassing op het dagelijks bestuur van DC Klinieken.

 

DC Klinieken conformeert zich naast de zorgbrede governancecode tevens aan de governancecode van ZKN. Dit houdt onder meer in dat bestuurders van de centra altijd eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van behandelingen en ingrepen in ‘hun’ centra.

Governance code DC Klinieken

Goede zorg

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

Waarden en normen

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

Invloed belanghebbenden

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Inrichting governance

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

Goed bestuur

De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

Verantwoord toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

Continue ontwikkeling

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Terug naar boven