Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden van DC Klinieken gevestigd te Bussum, hierna te noemen “DC Klinieken” en haar vestigingen:

DC Pijncentrum Alkmaar B.V.DC Klinieken AlkmaarAlkmaar
DC Skoop Almere B.VDC Klinieken AlmereAlmere
DC Pijncentrum Almere B.V.DC Klinieken AlmereAlmere
Doctors4Kids B.V.DC Klinieken AlmereAlmere
Diagnostisch Centrum Amsterdam B.V.DC Klinieken AmsterdamAmsterdam
Prenataal B.V.DC Klinieken Oud WestAmsterdam
DC Dermatologie B.V.DC Klinieken Oud ZuidAmsterdam
DC Allergologie Amsterdam B.V.DC Klinieken Oud ZuidAmsterdam
DC Klinieken Interne Geneeskunde B.V.DC Klinieken Oud ZuidAmsterdam
Euroclinics Kliniek DeLairesse B.V.DC Klinieken LairesseAmsterdam
DC Dermatologie B.V.DC Klinieken ZuidoostAmsterdam
DC Pijncentrum Almere B.V.DC Klinieken BredaBreda
Diagnostisch Centrum Haaglanden B.V.DC Klinieken Den HaagDen Haag
DC Allergologie Haaglanden B.V.DC Klinieken Den HaagDen Haag
DC Dermatologie B.V.DC Klinieken GroningenGroningen
Diagnostisch Centrum Teikyo B.V.DC Klinieken MaastrichtMaastricht
DC Pijncentrum Roermond B.V.DC Klinieken RoermondRoermond
Diagnostisch Centrum Rotterdam B.V.DC Klinieken RotterdamRotterdam
DC Pijncentrum Rotterdam B.V.DC Klinieken RotterdamRotterdam
DC Skoop Rotterdam B.V.DC Klinieken RotterdamRotterdam
DC Schiedam B.V.DC Klinieken SchiedamSchiedam
DC Skoop Schiedam B.V.DC Klinieken SchiedamSchiedam
DC Klinieken Slotervaart B.V.DC Klinieken SlotervaartAmsterdam
Diagnostisch Centrum Voorschoten B.V.DC Klinieken VoorschotenVoorschoten
DC Pijncentrum Voorschoten B.V.DC Klinieken VoorschotenVoorschoten
DC Dermatologie Voorschoten B.V.DC Klinieken VoorschotenVoorschoten
Stichting DCAAmsterdam
Kliniek De Lairesse ZBC B.V.Amsterdam

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn opgesteld voor alle door DC Klinieken met patiënten en derden gesloten overeenkomsten inzake Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) omvattende onder meer ziekenhuisopname, dagbehandeling, (poli)klinische behandeling en/of onderzoek en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de respectieve Kamers van Koophandel. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn te allen tijde bij DC Klinieken verkrijgbaar en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn de algemene betalingsvoorwaarden te raadplegen via de internetsite van DC Klinieken.

1. Afwijkingen van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts van kracht als
DC Klinieken daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

2. DC Klinieken is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt te verlangen dat deze bewijst dat hij/zij, voor de door DC Klinieken (verder) te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening, is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar. Kan de patiënt niet aantonen dat deze is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar, dan is DC Klinieken gemachtigd de patiënt een verklaring te laten tekenen, waarin hij/zij akkoord gaat dat de gemaakte kosten rechtstreeks aan hem/haar worden gefactureerd. Het achterwege blijven van deze bewijslast geeft DC Klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

3. DC Klinieken is gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de (verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening, indien de patiënt niet kan voldoen aan het gestelde in het voorgaande artikel van deze algemene betalingsvoorwaarden. Het achterwege blijven van vooruitbetalingen of zekerheidstelling geeft DC Klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

4. De patiënt dient indien hij een afspraak niet kan nakomen 24 uur voor de afspraak deze af te zeggen. Bij het ontbreken daarvan is DC Klinieken gerechtigd hiervoor een bedrag ad. € 50,00 in rekening brengen.

5. De patiënt dient DC Klinieken bij verhuizing in kennis te stellen van zijn nieuwe adresgegevens.

6. Indien een behandeling niet onder contractuele afspraken met de ziektekostenverzekeraar van patiënt valt, en derhalve niet rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar gefactureerd kan worden, stuurt DC Klinieken aan de patiënt een factuur voor de behandeling of een gedeelte daarvan. Dit geldt n.l. voor een eventueel eigen risico of niet gedekt deel van de behandeling. De betaling van een factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van DC Klinieken te zijn bijgeschreven. Door patiënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7. Indien de patiënt de factuur niet tijdig voldoet als hiervoor omschreven stuurt
DC Klinieken tenminste een herinnering waarin de patiënt alsnog met een termijn van 16 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de factuur in zijn geheel te voldoen. Tenzij de debiteur zich met reden en terecht op een opschortingrecht beroept, is de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf die datum maakt DC Klinieken aanspraak op de wettelijke rente.

8. Indien de betaling na voormelde herinnering alsnog uitblijft is de patiënt, ongeacht of de vordering aan een incasso-intermediair ter incasso wordt overgedragen, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, een en ander conform de Wet Incasso Kosten gehanteerde staffel, met een minimum van € 40,00 excl. BTW.

INCASSOKOSTENSTAFFEL Wet Incasso Kosten:
– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
– 10% over de volgende € 2.500,-
– 5% over de volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over al het meerdere tot een maximum van € 6.775,-

De staffel is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op overheid.nl: wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_05-03-2014

9. DC Klinieken behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven/prijsstelling voor de DBC-zorgproducten en behandelingen te wijzigen conform de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit.

10. Een beroep van de debiteur op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door DC Klinieken op goede gronden wordt bestreden.

11. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen patiënt en DC Klinieken zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank van de hoofdvestiging van DC Klinieken bevoegd, onverminderd het recht van DC Klinieken het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

12. Op alle tussen DC Klinieken en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland.