aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Algemene betalingsvoorwaarden

Document algemene betalingsvoorwaarden

 

Download via onderstaande knop de algemene betalingsvoorwaarden van DC Klinieken

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden van DC Groep B.V. gevestigd te Bussum, hierna te noemen “DC Klinieken” en haar vestigingen:

 

 • DC Klinieken Alkmaar DC|Pijncentrum Alkmaar B.V. Alkmaar
 • DC Klinieken Almere Doctors4Kids B.V. Almere
 • DC Klinieken Almere DC Klinieken Pijncentra B.V. Almere
 • DC Klinieken Almere DC Klinieken Scopiecentra B.V. Almere
 • Stichting DCA Stichting DCA Almere
 • DC Klinieken Amsterdam Diagnostisch Centrum Amsterdam B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Interne Geneeskunde B.V. DC Klinieken Interne Geneeskunde B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Lairesse Euroclinics Kliniek DeLairesse B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Oud West Prenataal B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Oud Zuid DC Allergologie Amsterdam B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Oud Zuid DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Zuid Oost DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. Amsterdam
 • Kliniek De Lairesse ZBC B.V. Kliniek De Lairesse ZBC B.V. Amsterdam
 • DC Klinieken Breda (Pijn) DC Klinieken Pijncentra B.V. Breda
 • DC Klinieken Breda (Skoop) DC Klinieken Scopiecentra B.V. Breda
 • DC Allergologie Haaglanden B.V. DC Allergologie Haaglanden B.V. Den Haag
 • DC Klinieken Den Haag Diagnostisch Centrum Haaglanden B.V. Den Haag
 • DC Klinieken Dokkum DC Klinieken Dokkum B.V. Dokkum
 • DC Klinieken Groningen (Derma) DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. Groningen
 • DC Klinieken Groningen (Kind) Diagnostisch Centrum Amsterdam B.V. Groningen
 • DC Klinieken Groningen (Pijn) DC Klinieken Pijncentra B.V. Groningen
 • DC Klinieken Groningen (Skoop) DC Klinieken Scopiecentra B.V. Groningen
 • DC Klinieken Maastricht Diagnostisch Centrum Teikyo B.V. Maastricht
 • DC Klinieken Roermond DC|Pijncentrum Roermond B.V. Roermond
 • DC Klinieken Rotterdam Diagnostisch Centrum Rotterdam B.V. Rotterdam
 • DC Klinieken Rotterdam DC|Pijncentrum Rotterdam B.V. Rotterdam
 • DC Klinieken Rotterdam DC|Skoop Rotterdam B.V. Rotterdam
 • DC Klinieken Schiedam DC|Schiedam B.V. Schiedam
 • DC Klinieken Schiedam (Pijn) DC|Pijncentrum Rotterdam B.V. Schiedam
 • DC Klinieken Schiedam DC|Skoop Schiedam B.V. Schiedam
 • DC Groep B.V. DC Groep B.V. Voorschoten
 • DC Klinieken Voorschoten Diagnostisch Centrum Voorschoten B.V. Voorschoten
 • DC Klinieken Voorschoten DC|Dermatologie Voorschoten B.V. Voorschoten
 • DC Klinieken Voorschoten DC|Pijncentrum Voorschoten B.V. Voorschoten
 • DC Klinieken Voorschoten DC Klinieken Scopiecentra B.V. Voorschoten

Algemene betalingsvoorwaarden DC Groep B.V.

1. Afwijkingen van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts van kracht als DC Klinieken daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 

2. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van alle door bovenvermelde entiteiten met patiënten en derden gesloten overeenkomsten inzake Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) omvattende onder meer ziekenhuisopname, dagbehandeling, (poli)klinische behandeling en/of onderzoek en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de respectieve Kamers van Koophandel. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn te allen tijde bij DC Klinieken verkrijgbaar en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn de algemene betalingsvoorwaarden te raadplegen via de internetsite van DC Klinieken.

 

2.1 DC Klinieken is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt te verlangen dat deze bewijst dat hij/zij, voor de door DC Klinieken (verder) te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening, is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar. Kan de patiënt niet aantonen dat deze is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar, dan is DC Klinieken gemachtigd de gemaakte kosten rechtstreeks aan de patiënt in rekening te brengen. Indien patiënt niet is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar geeft dit DC Klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

 

2.2 DC Klinieken is gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de
(verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening, indien de patiënt niet is verzekerd. Het achterwege blijven van
vooruitbetalingen of zekerheidsstelling geeft DC Klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

 

2.3 De patiënt dient indien hij een afspraak niet kan nakomen 24 uur voor de afspraak deze af te zeggen. Bij het ontbreken daarvan is DC Klinieken gerechtigd
hiervoor een bedrag ad. € 50,00 in rekening brengen.

 

2.4 De patiënt dient DC Klinieken bij verhuizing in kennis te stellen van zijn nieuwe adresgegevens.

 

2.5 Indien een behandeling niet onder contractuele afspraken met de ziektekostenverzekeraar van patiënt valt, en derhalve niet rechtstreeks aan de
ziektekostenverzekeraar gefactureerd kan worden, stuurt DC Klinieken aan de patiënt een factuur voor de behandeling.

 

2.6 DC Klinieken behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven/prijsstelling voor de DBC-zorgproducten en behandelingen te wijzigen conform de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit en/of contractuele afspraken met zorgverzekeraars.

 

3. De betaling van een factuur dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van DC Klinieken te zijn bijgeschreven.

 

4. Indien de debiteur de factuur niet tijdig voldoet als hiervoor omschreven, stuurt DC Klinieken tenminste een herinnering waarin de debiteur alsnog met een
termijn van 16 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de factuur in zijn geheel te voldoen. Tenzij de debiteur zich met reden en terecht op een opschortingrecht
beroept, is de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf die datum maakt DC Klinieken aanspraak op de wettelijke rente.

 

5. Indien de betaling na voormelde herinnering alsnog uitblijft is de debiteur, ongeacht of de vordering aan een incasso-intermediair ter incasso wordt
overgedragen, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, een en ander conform de Wet Incasso Kosten gehanteerde staffel, met een minimum van
€ 40,00 excl. BTW.

 

INCASSOKOSTENSTAFFEL

 

Wet Incasso Kosten:
– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
– 10% over de volgende € 2.500,-
– 5% over de volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over al het meerdere tot een maximum van € 6.775,-

 

De staffel is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op overheid.nl:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01 

 

6. Wanneer de vordering door DC Klinieken uit handen is gegeven, strekken door debiteur gedane betalingen in de eerste plaats tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.

 

7. Een beroep van de debiteur op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door DC Klinieken op goede gronden wordt bestreden.

 

8. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen debiteur en een bovenvermelde entiteiten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
klachtenfunctionaris van DC Klinieken. Indien noodzakelijk zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wanneer een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank van de hoofdvestiging van DC Klinieken bevoegd, onverminderd het recht van DC Klinieken het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

 

9. Op alle tussen DC Klinieken en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland

Terug naar top arrow_upward notifications_none