aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Algemene betalingsvoorwaarden

Document algemene betalingsvoorwaarden

 

Download via onderstaande knop de algemene betalingsvoorwaarden van DC Klinieken

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden van DC Groep B.V. gevestigd te Bussum, hierna te noemen “DC Klinieken” en haar vestigingen:

 

 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Alkmaar
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Alkmaar
 • DC Klinieken Allergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Almere
 • DC klinieken Dermatologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Almere
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Almere
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Almere
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Scopiecentra B.V. – Almere
 • Doctors4kids – Doctors4kids B.V. – Almere
 • DC Groep – DC Groep B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Allergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Amsterdam
 • DC klinieken Dermatologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Interne Geneeskunde – DC Klinieken Interne Geneeskunde B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Kinderallergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Kindercardiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Lairesse B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Lairesse B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Radiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Amsterdam
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Lairesse B.V. – Amsterdam
 • Zorg Innovaties Nederland – Zorg Innovaties Nederland B.V. – Amsterdam
 • Stichting DCA – Stichting DCA – Amsterdam
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Breda
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Breda
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Scopiecentra B.V. – Breda
 • DC Klinieken Allergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Den Haag
 • DC klinieken Dermatologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Den Haag
 • DC Klinieken Kinderallergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Den Haag
 • DC Klinieken Kindercardiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Den Haag
 • DC Klinieken Radiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Den Haag
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Dokkum B.V. – Dokkum
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Dokkum B.V. – Dokkum
 • DC Klinieken Radiologie – DC Klinieken Dokkum B.V. – Dokkum
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Dokkum B.V. – Dokkum
 • DC Klinieken Allergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Groningen
 • DC klinieken Dermatologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Groningen
 • DC Klinieken Kinderallergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Groningen
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Groningen
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentra B.V. – Groningen
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Scopiecentra B.V. – Groningen
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Maastricht B.V. – Maastricht
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Maastricht B.V. – Maastricht
 • DC Klinieken Radiologie – DC Klinieken Maastricht B.V. – Maastricht
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Maastricht B.V. – Maastricht
 • DC Klinieken Teikyo – DC Klinieken Maastricht B.V. – Maastricht
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentrum Roermond B.V. – Roermond
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentrum Roermond B.V. – Roermond
 • DC Klinieken Allergologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Rotterdam
 • DC Klinieken Kindercardiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Rotterdam
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentrum Rotterdam B.V. – Rotterdam
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentrum Rotterdam B.V. – Rotterdam
 • DC Klinieken Radiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Rotterdam
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC| Skoop Rotterdam B.V. – Rotterdam
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentrum Rotterdam B.V. – Schiedam
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentrum Rotterdam B.V. – Schiedam
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC | Skoop Schiedam B.V. – Schiedam
 • DC klinieken Dermatologie – DC Klinieken Dermatologie en Allergologie B.V. – Voorschoten
 • DC Klinieken Neurologie – DC Klinieken Pijncentrum Voorschoten B.V. – Voorschoten
 • DC Klinieken Pijncentrum – DC Klinieken Pijncentrum Voorschoten B.V. – Voorschoten
 • DC Klinieken Radiologie – DC Klinieken Radiologie en Kindercardiologie B.V. – Voorschoten
 • DC Klinieken Scopiecentrum – DC Klinieken Scopiecentra B.V. – Voorschoten

Algemene betalingsvoorwaarden DC Groep B.V.

 

1. Afwijkingen van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts van kracht als DC Klinieken daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 

2.1 DC Klinieken is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt te verlangen dat deze bewijst dat hij/zij, voor de door DC Klinieken (verder) te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening, is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar. Kan de patiënt niet aantonen dat deze is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar, dan is DC Klinieken gemachtigd de gemaakte kosten rechtstreeks aan de patiënt in rekening te brengen. Indien patiënt niet is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar geeft dit DC Klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

 

2.2 DC Klinieken is gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de
(verder) aan hem te verlenen behandeling, onderzoek of andere vormen van dienstverlening, indien de patiënt niet is verzekerd. Het achterwege blijven van
vooruitbetalingen of zekerheidsstelling geeft DC Klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

 

2.3 De patiënt dient indien hij een afspraak niet kan nakomen 24 uur voor de afspraak deze af te zeggen. Bij het ontbreken daarvan is DC Klinieken gerechtigd hiervoor een bedrag ad. € 50,00 in rekening brengen.

 

2.4 De patiënt dient DC Klinieken bij verhuizing in kennis te stellen van zijn nieuwe adresgegevens.

 

2.5 Indien een behandeling niet onder contractuele afspraken met de ziektekostenverzekeraar van patiënt valt, en derhalve niet rechtstreeks aan de ziektekostenverzekeraar gefactureerd kan worden, stuurt DC Klinieken aan de patiënt een factuur voor de behandeling.

 

2.6 DC Klinieken behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven/prijsstelling voor de DBC-zorgproducten en behandelingen te wijzigen conform de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit en/of contractuele afspraken met zorgverzekeraars.

 

3. De betaling van een factuur dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van DC Klinieken te zijn bijgeschreven.

 

4. Indien de debiteur de factuur niet tijdig voldoet als hiervoor omschreven, stuurt DC Klinieken tenminste een herinnering waarin de debiteur alsnog met een termijn van 16 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de factuur in zijn geheel te voldoen. Tenzij de debiteur zich met reden en terecht op een opschortingrecht beroept, is de patiënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf die datum maakt DC Klinieken aanspraak op de wettelijke rente.

 

5. Indien de betaling na voormelde herinnering alsnog uitblijft is de debiteur, ongeacht of de vordering aan een incasso-intermediair ter incasso wordt
overgedragen, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, een en ander conform de Wet Incasso Kosten gehanteerde staffel, met een minimum van € 40,00 excl. BTW.

 

INCASSOKOSTENSTAFFEL

 

Wet Incasso Kosten:
– 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
– 10% over de volgende € 2.500,-
– 5% over de volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over al het meerdere tot een maximum van € 6.775,-

 

De staffel is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op overheid.nl:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01 

 

6. Wanneer de vordering door DC Klinieken uit handen is gegeven, strekken door debiteur gedane betalingen in de eerste plaats tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

7. Een beroep van de debiteur op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door DC Klinieken op goede gronden wordt bestreden.

 

8. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen debiteur en een bovenvermelde entiteiten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
klachtenfunctionaris van DC Klinieken. Indien noodzakelijk zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wanneer een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank van de hoofdvestiging van DC Klinieken bevoegd, onverminderd het recht van DC Klinieken het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

 

9. Op alle tussen DC Klinieken en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland

Terug naar top arrow_upward
close